Miejskie Przedszkole nr 17 w Ostrołęce

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • image
  • image

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Email Drukuj PDF

 

Załącznik Nr 1 

 

do Zarządzenia Nr 4/2017

 

Dyrektora

 

Przedszkola Miejskiego Nr 17

 

Kraina Misiów

 

w Ostrołęce

 

z dnia 28.02.2017 r.

 

               Regulamin rekrutacji dzieci

 

do Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce

 

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 

$11.     Rozdział 2a ustawy z dnia 7września  1991 r. o systemie oświaty                    (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

 

$12.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.                       w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.)

 

$13.     Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135)

 

$14.     Statut  Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1

 

$11.       Nabór dzieci na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego przy współpracy z przedszkolami prowadzonymi przez Miasto Ostrołęka.

 

$12.       Każdy zainteresowany rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 15 marca 2017 r.)

 

§ 2

 

       Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o jednolite dla wszystkich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka kryteria oraz przebiega                          w następującej kolejności:

 

$1a)     rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

 

$1b)     rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

 

§ 3

 

           Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

 

§ 4

 

  1. Dziecko uczęszczające do przedszkola może zostać przyjęte na kolejny rok szkolny pod warunkiem wypełnienia i złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (załącznik nr 1) w terminie od 06 marca godz. 800 do godz. 1500 10 marca 2017 r.
  2. Formularz „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dostępny jest w kancelarii przedszkola.

 

§ 5

 

$11.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Ostrołęka.

 

$12.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.

 

$13.      W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 4 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

$14.      Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

 

$15.      W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy  o systemie oświaty:

 

$1a.         wielodzietność rodziny kandydata,

 

$1b.         niepełnosprawność kandydata,

 

$1c.         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 

$1d.         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 

$1e.         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 

$1f.        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 

$1g.         objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).

 

6. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria Uchwały nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r.;

 

$1a.      rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, studiują w systemie stacjonarnym lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest                 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

$1b.     deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

 

$1c.      dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już lub bierze udział w postepowaniu rekrutacyjnym do wybranego przedszkola pierwszego wyboru.

 

$1d.     przedszkole najbliższe miejscu zamieszkania

 

$1e.     kandydat wcześniej uczęszczający do publicznego żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech

 

$1f.        Rodzina dziecka korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

 

$18.      Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie   z powyższymi kryteriami.

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 

§ 6

 

$11.      Rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkola odbywa się raz w roku, zgodnie  z ustalonym harmonogramem

 

$12.      Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie elektronicznie wypełnionego   i podpisanego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola”

 

$13.      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych zobowiązani są do osobistego złożenia wypełnionego wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w kancelarii przedszkola.

 

$14.      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy z przedszkolem w terminie od 22 do 31 sierpnia 2017 r.  Odmowa podpisania umowy w podanym terminie traktowana będzie jako rezygnacja  z przyjęcia dziecka do przedszkola i miejsce danego dziecka może zostać zaproponowane rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z listy rezerwowej.

 

4. W przypadku rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu dyrektor niezwłocznie podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej, biorąc pod uwagę podane wyżej kryteria.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

§ 7

 

$11.      W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

$12.      Wniosek składa się tylko w placówce, w której zostały złożone dokumenty (przedszkole pierwszego wyboru).

 

$13.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia                     w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

 

$14.      Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

$15.      Odwołanie składane jest wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

 

$16.      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia. Decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 

$17.      Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

§ 8

 

$11.      Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

 

$12.      Przy rekrutacji uzupełniającej stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postępowania rekrutacyjnego.

 

$13.      Termin rekrutacji uzupełniającej przebiega według harmonogramu ustalonego              z organem prowadzącym.

 

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

§ 9.

 

1.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 

$11)        wicedyrektor

 

$12)        dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

 

$12.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

$11)     weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Urzędu Miasta Ostrołęki o potwierdzenie tych okoliczności.

 

$12)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia)

 

$13)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych
w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej)

 

$14)     sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 

$15)     sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;

 

$16)     w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do 31 sierpnia 2017 r.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

 

§ 10.

 

1.Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do złożenia                  w danej placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” w wyznaczonym terminie.

 

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

 

$11)   Elektronicznego wypełnienia Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola                               i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru w wymaganym terminie.

 

(Wniosek dostępny jest na portalu internetowym: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl

 

$12)   Dołączenia do wniosku:

 

$1a)     oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Miasta Ostrołęki              (załącznik nr 2)

 

$1b)     oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 3) lub kopii „Karty Wielkiej Rodziny” lub kopii „Karty Dużej Rodziny”;

 

$1c)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

 

$1d)     prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 4)

 

$1e)     dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie                        z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 

$1f)        Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie                      o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego zaświadczenia                z zakładu pracy o zatrudnieniu.

 

$1g)     wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji                        o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

$1h)      zaświadczenia z uczelni/szkoły zawierającego informację o nauce                   w systemie dziennym;

 

$1i)        zaświadczenia z publicznego  żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, potwierdzającego uczęszczanie kandydata

 

$1j)        zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                     o objęciu rodziny wsparciem.

 

$13)   Złożenia dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

$14)   Dokumenty mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem (§ 15 ust. 2 pkt 2 lit. c, d, e).

 

$15)  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

$13.      Po procesie rekrutacji rodzice zobowiązani są do wyboru placówki poprzez złożenie oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (załącznik nr 5).

 

$14.      Niespełnienie wymogów przedstawionych w § 10 ust. 2 lit. a - j oraz ust. 3 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca                              w przedszkolu.

 

$15.      Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte ma prawo do ubiegania się                     o przyjęcie kandydata do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, jeśli placówka posiada wolne miejsca.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WRAŻLIWYCH

 

ZGROMADZONYCH DLA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 11

 

$11.      Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.

 

$12.      Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

$13.      Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

 

$14.      Członkowie komisji rekrutacyjnej mają stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

 

$15.      Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane  w przedszkolu do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

$16.      Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres jednego roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

 

$17.      W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do uzyskania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 12

 

Dane potwierdzające spełnianie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów podawane są przez rodziców/opiekunów prawnych dobrowolnie. Brak stosownych dokumentów oznaczać będzie, że dziecko nie spełnia kryteriów zaznaczonych we wniosku.

 

§ 13

 

W trakcie roku szkolnego, na wolne miejsca,dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

 

§ 14

 

Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

                                                                  Danuta Gołaś

 

                                                                  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17

 

                                                                    Kraina Misiów

 

                                                                                            w Ostrołęce

 

Załącznik Nr 1

 

                     KARTA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI

 

     Potwierdzam wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.

 

$1A.   Placówka kontynuacji

 

Nazwa placówki, w której dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną

Przedszkole Miejskie Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce

 

Dziecko będzie uczęszczało do jednostki od godziny:………………do godziny:……………..

 

$1B.    Dane osobowe dziecko

 

Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona

 

Nazwisko

 

PESEL

                     

Data                  i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania dziecka

Województwo

 

Ulica

 

Powiat

 

Nr budynku

 

Nr lokalu

 

Gmina

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Poczta

 
                                 

 

C. Dane osobowe rodziców

 

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawna nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

 

 

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

 

Stopień pokrewieństwa

   

Imię i nazwisko

   

Telefon

   

Adres e-mail

   

 

Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne.

 

Adresy zamieszkania rodziców

Kraj

Polska

Polska

Województwo

   

Powiat

   

Gmina

   

Miejscowość

   

Ulica

   

Nr budynku

   

Nr lokalu

   

Kod pocztowy

   

Poczta

   

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

 

          Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1182 i 1662) administratorem danych jest jednostka, której pełna nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie niniejszego potwierdzenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

…………………………………………………….                        …………………………………………………….

 

podpis ojca/opiekuna prawnego                                                                         podpis matki/opiekunki prawnej

 

Miejscowość, ……………………………………….

 

                                                                  Data

 

Załącznik Nr 2

 

 

                                     OŚWIADCZENIE nr 1

 

 

 

Imię/imiona i nazwisko rodzica/rodziców*………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica/rodziców*…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zamieszkuję/-jemy w Ostrołęce.

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

Ostrołęka, ………………..                                         …………………………………..

 

                (data)                                                     (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 2

 

Imię/imiona i nazwisko rodzica/rodziców*………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica/rodziców*…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną.**

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

Ostrołęka, ………………..                                                   …………………………………..

 

               (data)                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

** wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troję i więcej dzieci.

 

 Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 3

 

 

 

Imię/imiona i nazwisko rodzica/rodziców*………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica/rodziców*…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko** i nie wychowuję wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem*

 

 

 

 

 

….................................................................................................................................................

 

(imię, nazwisko i PESEL dziecka)

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Ostrołęka, ………………..                                                   …………………………………..

 

(data)                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

** samotnie wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 4

 

 

 

Imię/imiona i nazwisko rodzica/rodziców*………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica/rodziców*…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że deklaruję czas pobytu mojego dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrołęka, ………………..                                                   …………………………………..

 

                  (data)                                                                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

** odpowiednie należy podkreślić

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 5

 

 

 

Imię/imiona i nazwisko rodzica/rodziców*………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica/rodziców*…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrołęka, ………………..                                                   …………………………………..

 

                  (data)                                                                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

** odpowiednie należy podkreślić

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr 4/2017

Dyrektora Przedszkola Miejskiego 17

Kraina Misiów w Ostrołęce

z dnia 28.02.2017 r.

w sprawie zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci doprzedszkola na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie:

  1. Rozdziału 2a ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty                    (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
  2. Uchwały nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r.            w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  3. Zarządzenia nr 18/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia             2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 20017/2018 do publicznych przedszkoli                         i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

        Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce zarządza,            co następuje:

§ 1

        Ustala się Regulamin Rekrutacji określający zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018,  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

        W porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala się kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                           (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz ich wartość punktową na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018:

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne

do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga

rodziców/opiekunów prawnych

pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

32

Zaświadczenie pracodawcy

o zatrudnieniu albo zaświadczenie

o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja               z Krajowego Rejestru Sądowego

Czas pobytu dziecka

w przedszkolu powyżej

5 godzin dziennie

4

Oświadczenie o planowanym

pobycie dziecka powyżej 5 godzin

dziennie

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już lub bierze udział w postepowaniu rekrutacyjnym do wybranego przedszkola pierwszego wyboru

8

Skorzystanie przez rodziców                z kryterium, potwierdza na wniosku, dyrektor przedszkola

Przedszkole wskazane we

wniosku jest najbliżej położone

od miejsca zamieszkania

dziecka

1

Skorzystanie przez rodziców                z kryterium, potwierdza na wniosku, dyrektor przedszkola

Dziecko uczęszczające

wcześniej do publicznego żłobka (placówki opieki nad dzieckiem do lat 3)

4

Zaświadczenie wydane przez żłobek

lub placówkę opieki nad dzieckiem

w wieku do lat 3

Rodzina dziecka korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

16

Zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie o objęciu rodziny wsparciem

§ 3

         Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce                 na rok szkolny 2017/2018:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2017r. godz. 800

28.03.2017r., godz. 1500

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola                    i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 pkt 1-2 ustawy o systemie oświaty

15.03.2017r. godz. 800

31.03.2017r., godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2017 r. godz. 800

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnej

11.04.2017 r. godz. 800

19.04.2017 r., godz. 1200

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.04.2017 r. godz. 800

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku                           o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę             w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.05.2017 r. godz. 800

26.05.2017 r., godz. 1500

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę             w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 pkt 1-2 ustawy o systemie oświaty

22.05.2017 r. godz. 800

31.05.2017 r., godz. 1500

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

06.06.2017 r. godz. 800

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnej w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

06.06.2017 r. godz. 800

06.06.2017 r., godz. 1500

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.06.2017 r. godz. 1500

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

    

                                                               Danuta Gołaś

                                                                  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17

                                                            Kraina Misiów

                                                             w Ostrołęce

 

                ZARZĄDZENIE nr 5/2017

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17

Kraina Misiów w Ostrołęce

z dnia 28.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji  rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci na wolne miejsca

wPrzedszkolu Miejskim Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce

na rok szkolny 2017/2018

       Na podstawie art. 20zb ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce oraz Regulaminu rekrutacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce

na rok szkolny 2017/2017,  zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

$11)     Agnieszka Kowalska

$12)     Barbara Długołęcka

$13)     Beata Bywald

 

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  panią Agnieszkę Kowalską.

§ 3.

Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2 ust 2 pkt 1 - 2 i 5 oraz art. 20zc ust. 1-5 i ust.7   w/w ustawy.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2017/2018.

                                                              Danuta Gołaś

                                                                  Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17

                                                            Kraina Misiów w Ostrołęce

Infomedia - Przasnysz - Strony i portale internetowe